Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia

Odsłony: 9672

 

 Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych 

oraz w przypadku  zagrożenia ucznia demoralizacją 

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Nisku 

 

 Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. Nr 26 poz.226)
 • ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33 poz. 178)
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59 ze zm.)
 • ustawa z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 ze zm.)
 • zarządzenie 590 Komendanta Głównego Policji z 24 października 2003 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich ( Dz. Urz. KGP Nr 20 poz. 107 ze zm.)
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 737) - u.w.c.z,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) - r.b.h.s,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U.z 2009 r. Nr 105, poz. 870) - r.o.p.w

 

 

 

Spis treści:

I. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem. 6

II. Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji niebędących w posiadaniu uczniów. 6

III. Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów. 7

Zwierzę bez opieki właściciela na terenie szkoły. 7

Osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie szkoły lub osoby zachowujące się niewłaściwie na terenie szkoły. 7

IV. Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego. 7

V. Kradzieże na terenie szkoły. 8

VI. Posiadanie przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych oraz substancji uzależniających 9

Niebezpieczne narzędzia,  przedmioty i substancje: 9

VII. Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych  10

Udzielenie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanemu. 10

Obowiązek powiadamiania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. 10

Powołanie zespołu powypadkowego. 11

Postępowanie powypadkowe. 12

Składanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego. 13

Dokumentacja. 13

VIII. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie (z uwzględnieniem przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej) 13

IX. Posiadanie i używanie środków odurzających (narkotyki, leki), alkoholu, papierosów. 14

Używanie przez uczniów substancji odurzających i uzależniających (nikotyna, alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, tzw. dopalacze itp.) 14

Postępowanie w sytuacji  posiadania bądź stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia. 15

X. Wagary, powtarzające się, nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach. 15

Ucieczka ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych. 15

Wagary, powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach. 16

XI. Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta i poza miejscem zamieszkania. 16

XII. Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców/opiekunów i samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy. 17

Samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy. 17

Uczeń nieodebrany ze świetlicy. 18

XIII. Brak kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. 18

XIV. Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji ( wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, chodzenie po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela itp.) 18

XV. Zachowania agresywnego wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób przebywających w szkole. 19

Zachowania agresywne uczniów i innych osób nieletnich w stosunku do rówieśników.. 19

Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa, (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) 20

Postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą lub sprawcą czynu karalnego, zastraszania, przemocy, wyłudzania pieniędzy. 20

Postępowanie w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, pracownika szkoły, innych osób dorosłych przebywających w szkole. 21

Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia. 21

Postępowanie w przypadku agresywnego  zachowania rodziców i innych osób dorosłych przebywających na terenie szkoły wobec uczniów.. 22

XVI. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych  podczas zajęć szkolnych i przerw śródlekcyjnych. 22

XVII. Pomoc ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej oraz cyberprzemocy. 23

Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie. 23

Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy. 24

 

  

I. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem.

 

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala podstawowe okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki.
 2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu.
 3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły, a w sytuacji konieczności szybkiej interwencji służb sam natychmiast wzywa straż pożarną lub pogotowie ratunkowe, po czym zawiadamia o wszystkim dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby ratunkowe (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe).
 5. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

 

II. Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji niebędących w posiadaniu uczniów.

 

Za podejrzane należy uznać przedmioty lub substancje o nieznanym pochodzeniu np. przypominające narkotyk, materiał wybuchowy, żrący, nieznaną substancję chemiczną itp.

 1. Nauczyciel lub pracownik szkoły zabezpiecza tymczasowo dostęp uczniów do miejsca, w którym znaleziono przedmioty lub substancje podejrzane.
 2. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia dyrektora szkoły.
 3. Dyrektor szkoły oddelegowuje pracownika szkoły do zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przybycia odpowiednich służb.
 4. Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia odpowiednie służby: policję, straż pożarną i wydaje decyzję o ewentualnej ewakuacji uczniów z budynku szkoły.

 

 

III. Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

 

Zwierzę bez opieki właściciela na terenie szkoły.

 

 1. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia izoluje dzieci od zwierzęcia (dzieci nie wychodzą z klasy, a gdy są na boisku na polecenie nauczycieli dyżurujących wracają do budynku szkoły).
 2. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia zawiadamia pracownika obsługi.
 3. Pracownik obsługi informuje dyrekcję szkoły i podejmuje działania zmierzające do odizolowania zwierzęcia.
 4. Dyrektor wzywa policję, ewentualnie służby weterynaryjne.

 

Osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie szkoły lub osoby zachowujące się niewłaściwie na terenie szkoły

 

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania osoby trzeciej w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia pracowników obsługi lub dyrektora szkoły.
 2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby trzeciej przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
 3. W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia policję.

 

IV. Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego

 

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie powiadamia wychowawcę lub pedagoga/psychologa.
 2. W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje wychowawcę lub pedagoga/psychologa.
 3. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog/psycholog, przeprowadza rozmowę dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania i sporządza notatkę.
 4. Wychowawca lub pedagog/psycholog informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych sprawcy i przekazuje sprawę szkolnemu konserwatorowi, który ustala sposób i termin naprawienia szkody.
 5. W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog/psycholog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.

 

V. Kradzieże na terenie szkoły

 

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji od ucznia o kradzieży, przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.
 2. Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy. Nauczyciel może poprosić ucznia o samodzielne opróżnienie plecaka i pokazanie jego zawartości.
 3. Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi/psychologowi.
 4. Wychowawca lub pedagog/psycholog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
 5. Wychowawca lub pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, formę i termin zwrotu skradzionego mienia i sposób ukarania sprawcy.
 6. Wychowawca lub pedagog/psycholog przeprowadzają rozmowę z poszkodowanym i jego rodzicami/opiekunami prawnymi, przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze sprawcą i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.
 7. W uzasadnionym przypadku pedagog/psycholog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego i sprawcy.

 

 

 Postanowienia dodatkowe:

Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, nie związane z procesem dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym / np. telefony komórkowe, biżuterię, odtwarzacze MP3 i MP4, gry elektroniczne, zabawki , itp./.

Na lekcji wychowania fizycznego rzeczy  pozostawione są w szatni i zamykane na klucz, a uczniowie nie mają prawa podczas lekcji wchodzić do szatni.

 

VI. Posiadanie przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych oraz substancji uzależniających

 

Niebezpieczne narzędzia,  przedmioty i substancje:


Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, alkohol, nikotynę, leki psychotropowe, tzw. „dopalacze”.

 

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego przedmiotu i podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia (zachowując środki ostrożności deponuje w sekretariacie, gabinecie pedagoga/psychologa lub zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot przed dostępem innych uczniów).
 2. Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu lub substancji, nauczyciel interweniujący natychmiast powiadamia wychowawcę, pedagoga/psychologa, a w uzasadnionych sytuacjach dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca bądź pedagog/psycholog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę z uczniem wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu do szkoły, pouczając o grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania.
 4. Wychowawca lub pedagog/psycholog informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, wzywa ich do szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje przedmiot  oraz  sporządza notatkę w dokumentacji.
 5. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to narkotyk, substancja lub przedmiot zagrażający zdrowiu i życiu, dyrektor szkoły, pedagog/psycholog lub interweniujący nauczyciel wzywa policję.

 

VII. Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych

 

Wypadek ucznia jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na terenie szkoły lub  poza terenem szkoły  (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli).

 

Udzielenie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanemu

 1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
 2. Udzielenie pierwszej pomocy w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego. Jej nieudzielenie, szczególnie w odniesieniu do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ucznia, skutkuje sankcją karną.
 3. Pracownik nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali.
 4. Pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

 

Obowiązek powiadamiania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia

 1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
 • rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
 • pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • społecznego inspektora pracy;
 • organ prowadzący szkołę lub placówkę;
 • radę rodziców.
 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 3. Zawiadomień dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.
 4. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku.
 5. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi powiadamiający o zdarzeniu ustala z nim:
 • potrzebę wezwania pogotowia,
 • potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,
 • godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia
 1. Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w  dzienniku zajęć. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) dyrektor lub upoważniona osoba wzywa pogotowie ratunkowe.
 2. W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby pobytu ucznia w szpitalu należy zapewnić uczniowi opiekę w drodze do szpitala.
 3. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
 4. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
 5. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki.

Powołanie zespołu powypadkowego

 

 1. Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy.
 2. W skład zespołu wchodzi współpracujący ze szkołą pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp. Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor.

 

Postępowanie powypadkowe

 

Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową.

Zespół:

 • przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) i sporządza protokół przesłuchania;
 • przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia – świadka i jego rodziców;
 • sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku;
 • uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek;
 • uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku;
 • sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły.
 1. Przekroczenie 14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu w wyznaczonym terminie.
 2. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.
 3. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły/placówki po jego sporządzeniu. Jeżeli do treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez rodziców ucznia poszkodowanego postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone.
 4. Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach, dla: poszkodowanego, szkoły/placówki, która przechowuje go w dokumentacji powypadkowej wypadku ucznia, organu prowadzącego lub kuratora oświaty (na żądanie).
 5. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się: poszkodowanego pełnoletniego; rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego. § 7-9 r.o.p.w, § 44- 47 r.b.h.p.
 6. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów). Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.

Składanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

 1. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu).
 2. Zastrzeżenia składa się przewodniczącemu zespołu: ustnie i wtedy przewodniczący wpisuje je do protokołu lub na piśmie. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego, sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.
 3. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący szkołę. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może: zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

Dokumentacja

 

Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków. Dyrektor wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa od niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym wypadkom.

VIII. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie (z uwzględnieniem przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej)

 

Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia – gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości bólowe, duszności, krótkotrwałe omdlenia i zasłabnięcia.

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej oceny sytuacji, zapewnia uczniowi opiekę i udziela pierwszej pomocy, a w razie potrzeby informuje sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia o konieczności wezwania higienistki szkolnej.
 2. Higienistka określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności informuje rodziców dziecka oraz ustala dalszą opiekę nad dzieckiem.
 3. W przypadku nieobecności higienistki nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia. Osoba odbierająca informację powiadamia rodziców/prawnych opiekunów i ustala sposób odebrania dziecka ze szkoły.
 4. Do momentu odebrania przez rodziców/opiekunów prawnych lub przyjazdu pogotowia uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.
 5. W przypadku, gdy istnieje obawa, że zagrożone jest zdrowie i życie dziecka nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamia dyrektora szkoły, rodziców/ opiekunów prawnych ucznia.

 

IX. Posiadanie i używanie środków odurzających (narkotyki, leki), alkoholu, papierosów.

 

Używanie przez uczniów substancji odurzających i uzależniających (nikotyna, alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, tzw. dopalacze itp.)

 

Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających:

 1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od innych dzieci .
 2. Nauczyciel informuje o zdarzeniu pedagoga/psychologa, wychowawcę lub dyrektora szkoły.
 3. Pedagog/psycholog, wychowawca lub dyrektor informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia i wzywa ich do szkoły. W przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub niemożności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami, zawiadamia policję.
 4. W przypadku istnienia podejrzenia o zagrożeniu zdrowia i życia ucznia pedagog/psycholog lub dyrektor szkoły wzywa karetkę pogotowia i policję.
 5. Pedagog/psycholog odnotowuje zdarzenie w dokumentacji pedagoga/psychologa szkoły.
 6. Wychowawca i pedagog/psycholog przeprowadzają rozmowy z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, konsekwencjach zażywania środków odurzających i formie ukarania ucznia.
 7. W uzasadnionym przypadku pedagog/psycholog w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia policję.

 

 

Postępowanie w sytuacji  posiadania bądź stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia

 

 1. Nauczyciel nakazuje uczniowi zwrot papierosów i informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy.
 2. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz odnotowuje fakt w dokumentacji.
 3. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, konsekwencjach palenia tytoniu i formie ukarania ucznia.

 

X. Wagary, powtarzające się, nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach.

 

Ucieczka ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych

 

 1. Nauczyciel, który stwierdził fakt ucieczki ucznia, odnotowuje nieobecność w dzienniku lekcyjnym i fakcie informuje również wychowawcę klasy. 
 2. Wychowawca powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia, przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi i odnotowuje ten fakt w dokumentacji. Rozmowa ma na celu ustalenie przyczyn ucieczki z lekcji oraz przekazanie informacji o  konsekwencjach takiego postępowania i  formie ukarania ucznia.
 3. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia wychowawca wzywa ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopię zachowuje. 
 4. Jeżeli problem powtarza się, wychowawca informuje pedagoga/psychologa szkolnego, który przeprowadza ponowną rozmowę z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi.
 5. W przypadku braku poprawy zachowania lub braku zainteresowania ze strony rodziców/opiekunów prawnych pedagog/psycholog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje inne, przewidziane prawem czynności.
 6. Powtarzające się ucieczki pedagog/psycholog w porozumieniu z dyrektorem szkoły zgłasza do sądu rodzinnego.

 

 

Wagary, powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach

 

Zgodnie ze Statutem Szkoły dotyczącym zasad usprawiedliwiania nieobecności na lekcjach: Uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy lub innemu nauczycielowi usprawiedliwienie za czas nieobecności natychmiast po powrocie do szkoły, ale nie później niż w ciągu dwóch tygodni od momentu ustania absencji. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, uczeń ma godziny nieusprawiedliwione, co wpływa na ocenę z zachowania.

Wszystkie godziny nieusprawiedliwione w terminie - uważane są za wagary.

 

 1. Wychowawca w przypadku opuszczania przez ucznia pojedynczych lekcji lub całych dni bez usprawiedliwienia, informuje rodzica/prawnego opiekuna o   absencji i ustala przyczynę nieobecności.
 2. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia wychowawca wzywa ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopię zachowuje.
 3. Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi i odnotowuje ten fakt w dokumentacji. Rozmowa ma na celu przekazanie informacji o konsekwencjach opuszczania zajęć lekcyjnych, formie ukarania ucznia oraz zobowiązanie rodziców/opiekunów prawnych do większej kontroli nad dzieckiem.
 4. Powiadamia o  powyższej absencji ucznia, również kuratora, a fakt odbycia rozmowy odnotowuje w dokumentacji. do zdyscyplinowania dziecka, by wypełniało obowiązek szkolny, wysyłając pisemne wezwanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 5. Jeżeli podjęte działania nie przynoszą pozytywnego skutku, dyrektor szkoły kieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

 

XI. Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta i poza miejscem zamieszkania.

 

 1. Opiekun grupy/kierownik wycieczki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia:
 • poza miejscem zamieszkania poszukiwanie podejmuje kierownik wycieczki, a grupa z opiekunami pozostaje w ustalonym miejscu
 • w miejscu zamieszkania opiekun grupy telefonicznie informuje dyrekcję szkoły, która deleguje osobę do doprowadzenia grupy do szkoły, a opiekun podejmuje poszukiwania.
 1. Po odnalezieniu ucznia opiekun grupy/ kierownik wycieczki:
 • wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji,
 • uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania,
 • jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki i udziela uczniowi upomnienia,
 • jeśli oddalenie było świadome - przypomina regulamin wycieczki i informuje ucznia o sposobie ukarania,
 • informuje rodziców/opiekunów prawnych
 1. Jeśli poszukiwania ucznia są bezskuteczne, opiekun/kierownik grupy informuje policję, dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Jeśli oddalenie od grupy będzie się powtarzało, uczestnictwo ucznia w następnej imprezie turystycznej zostaje zawieszone.

 

XII. Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców/opiekunów i samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy.

 

Samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy

 

 1. Nauczyciel świetlicy ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia, odnotowuje w dokumentacji jego nieobecność. W przypadku, jeśli pełni opiekę jednoosobowo, powiadamia o fakcie dyrekcję szkoły.
 2. Po odnalezieniu ucznia nauczyciel udziela mu upomnienia i informuje o konsekwencjach złamania zasad regulaminu oraz informuje o zaistniałym fakcie rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowawcę klasy.
 3. W przypadku nieodnalezienia dziecka nauczyciel świetlicy informuje o fakcie dyrektora szkoły, rodziców/opiekunów prawnych.

Jeśli dalsze poszukiwania podjęte przez szkołę i rodziców nie przynoszą  oczekiwanego rezultatu, dyrektor szkoły powiadamia policję.

 1. Jeżeli zachowanie powtarza się, nauczyciel świetlicy informuje pedagoga/psychologa i wychowawcę klasy, którzy w porozumieniu z rodzicami podejmują działania zapobiegawcze.

 

Uczeń nieodebrany ze świetlicy

 

 1. Nauczyciel świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, ustala przyczyny zdarzenia i zapewnia dziecku opiekę do czasu ich przybycia.
 2. Nauczyciel świetlicy przypomina rodzicom/opiekunom prawnym, że są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi nauczyciel powiadamia policję, zapewniając dziecku opiekę do czasu jej przyjazdu.

 

 1. Jeżeli sytuacja powtarza się, nauczyciel świetlicy informuje pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły, którzy rozpoznają sytuację i podejmują dalsze przewidziane prawem działania.

 

XIII. Brak kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia

 

 1. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie kontaktuje się z wychowawcą w czasie wyznaczonym, wychowawca prosi rodzica/opiekuna prawnego o przybycie do szkoły, wykorzystując różne formy nawiązywania kontaktu z rodzicem: przesłanie wiadomości przez dziennik elektroniczny, zeszyt informacyjny ucznia, kontakt telefoniczny, wizyta w domu. Podjęte działania dokumentuje w dzienniku .
 2. W przypadku braku reakcji ze strony rodzica/opiekuna prawnego, wychowawca wysyła list polecony za potwierdzeniem odbioru.
 3. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nadal nie reaguje na wezwanie, wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem i dyrektorem szkoły podejmuje dalsze przewidziane prawem działania.

 

XIV. Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji ( wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, chodzenie po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela itp.)

 

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia upomina słownie ucznia, przeprowadza z nim rozmowę, a w przypadku braku reakcji, informuje o zachowaniu rodziców/opiekunów ucznia osobiście lub wpisując odpowiednią notatkę/uwagę do zeszytu korespondencji lub do dziennika elektronicznego. Na kolejnej lekcji kontroluje fakt zapoznania się rodzica z notatką/uwagą.
 2. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób nauczyciel powiadamia pedagoga/psychologa lub dyrektora szkoły poprzez skierowanie do sekretariatu ucznia z klasy.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia informuje o zdarzeniu wychowawcę i sporządza odpowiednią notatkę w dzienniku elektronicznym.
 4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi i wymierza kary zgodnie z WSO.
 5. W przypadku braku poprawy zachowania wychowawca w porozumieniu i w obecności nauczyciela prowadzącego i pedagoga/psychologa przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi. W przypadkach trudnych konsultuje się z zespołem wychowawczym w celu podjęcia działań zmierzających do zdyscyplinowania ucznia.

 

XV. Zachowania agresywnego wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób przebywających w szkole

 

Zachowania agresywne uczniów i innych osób nieletnich w stosunku do rówieśników

 

 1. Nauczyciel szkoły przerywa zachowanie agresywne, którego jest świadkiem i jeżeli jest taka możliwość przeprowadza wstępną rozmowę z uczniem i ustala okoliczności zdarzenia.
 2. Nauczyciel informuje wychowawcę o zdarzeniu i wstępnych ustaleniach, a w uzasadnionych przypadkach pedagoga/psychologa szkolnego.
 3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, sporządza notatkę w dzienniku elektronicznym i wymierza karę stosowną do zaistniałej sytuacji, zgodną z WSO.
 4. Wychowawca informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia poprzez dziennik elektroniczny lub zeszyt korespondencji o zdarzeniu i formie wymierzonej kary.
 5. Jeżeli zachowania agresywne powtarzają się, wychowawca informuje pedagoga/psychologa szkolnego, który podejmuje inne działania:
 • przeprowadza rozmowę interwencyjną w obecności rodziców i policjanta ds. nieletnich,
 • wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań. Pedagog/psycholog sporządza z podjętych działań notatki.
 1. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do sądu rodzinnego o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

 

Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa, (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.)

 

 1. Nauczyciel niezwłocznie informuje o zdarzeniu pedagoga/psychologa oraz dyrektora szkoły i jeśli jest to możliwe, zatrzymuje i przekazuje sprawcę. Dyrektor szkoły wzywa policję.
 2. Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje policji.
 3. Pedagog/psycholog w porozumieniu z nauczycielem lub wychowawcą ustala wstępnie okoliczności czynu, świadków zdarzenia i przekazuje te informacje policji.
 4. Pedagog/psycholog powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia- sprawcy i sporządza notatkę.
 5. Pedagog/psycholog jest obecny podczas wykonywania czynności przez policję przewidzianych prawem.
 6. W sytuacjach wyjątkowych (zagrożenie życia, nieobecność dyrekcji i pedagoga/psychologa w godzinach zajęć popołudniowych w szkole, zajęć poza szkołą) nauczyciel  bezzwłocznie  powiadamia  o przestępstwie (zdarzeniu) policję.

 

 

Postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą lub sprawcą czynu karalnego, zastraszania, przemocy, wyłudzania pieniędzy

 

 1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy lub zapewnia jej udzielenie, wzywa higienistkę, a w razie konieczności karetkę pogotowia.
 2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga/psychologa oraz rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
 3. Pedagog/psycholog w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia policję i sąd rodzinny oraz ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. Uzyskane informacje przekazuje policji, sądowi rodzinnemu i rodzicom/prawnym opiekunom uczniów, którzy są ofiarami i sprawcami przemocy. Z podjętych działań są sporządzane notatki w dokumentacji szkolnej.

 

Postępowanie w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, pracownika szkoły, innych osób dorosłych przebywających w szkole.

 

 1. Nauczyciel/pracownik szkoły/inna osoba informuje o zdarzeniu pedagoga/psychologa lub dyrektora szkoły.
 2. Pedagog/psycholog ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia. Sporządza notatkę.
 3. Pedagog/psycholog wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia, informuje o  zdarzeniu i dalszym postępowaniu wobec ucznia.
 4. W uzasadnionych przypadkach pedagog/psycholog szkoły wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań.
 5. Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego.
 6. W sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, nieobecności dyrektora, w godzinach zajęć popołudniowych w szkole) nauczyciel/pracownik szkoły zawiadamia niezwłocznie o zdarzeniu policję.

 

Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia

 

 1. Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu od ucznia/rodzica/pracownika szkoły, dyrektor szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające.
 2. Dyrektor szkoły podejmuje przewidziane prawem działania wobec pracownika i informuje o nich rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 3. Dyrektor sporządza z podjętych działań notatkę potwierdzoną podpisem rodzica i umieszczoną w dokumentacji.

 

 

 

Postępowanie w przypadku agresywnego  zachowania rodziców i innych osób dorosłych przebywających na terenie szkoły wobec uczniów

 

 1. Nauczyciel/pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania agresywnego i wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia.
 2. Nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
 3. W przypadku, gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor szkoły zawiadamia policję.
 4. W sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, braku dyrekcji w godzinach zajęć popołudniowych w szkole) nauczyciel/ pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia policję.

 

XVI. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych  podczas zajęć szkolnych i przerw śródlekcyjnych.

 

W szkole obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów  z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych. Urządzenia te muszą być wyłączone lub wyciszone i  schowane.

W szczególnych sytuacjach nauczyciel może udzielić zgody na skorzystanie przez ucznia z telefonu komórkowego podczas zajęć.

Podczas przerw śródlekcyjnych uczeń może korzystać z telefonu komórkowego tylko w celach pilnego skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami prawnymi (wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu nauczycielowi dyżurującemu). Niedopuszczalne jest fotografowanie i filmowanie. 

 

XVII. Pomoc ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej oraz cyberprzemocy.

 

Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie

 

 1. Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje o tym fakcie wychowawcę, a ten pedagoga/psychologa.
 2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem, w zależności od sytuacji, przeprowadza rozmowę z dzieckiem, prosi higienistkę szkolną o pomoc w dokonaniu wywiadu lub podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające do rozpoznania sprawy.
 3. Pedagog/psycholog w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka i niedostatecznej nad nim opieki oraz o konsekwencjach takiego postępowania i wskazuje formy pomocy.
 4. Pedagog/psycholog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również rodzice/opiekunowie prawni dziecka.
 5. Jeżeli podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona obawa, że dziecko jest ofiarą przemocy, pedagog/psycholog w porozumieniu z dyrektorem informuje  policję i sąd rodzinny oraz sporządza notatkę . W przypadku rodziny objętej dozorem, o swoich podejrzeniach niezwłocznie informuje kuratora sądowego.
 6. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” dyrektor, nauczyciel-wychowawca lub pedagog szkolny – jako przedstawiciel oświaty – może wszcząć procedurę przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” i w ciągu 7 dni przekazać go przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury przeprowadzić należy w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Jeżeli osobą, wobec której istnieje podejrzenie, ze stosuje przemoc w rodzinie wobec dziecka, jest któraś z tych osób, to działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności osoby mu najbliższej i pełnoletniej oraz – w miarę możliwości – w obecności psychologa. Formularz powinien być wypełniony podczas rozmowy z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie. Rozmowa taka może odbyć się w placówce oświatowej lub w miejscu pobytu tej osoby.

 

 

Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy

 

 1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, informuje o zdarzeniu wychowawcę, a ten pedagoga/psychologa.
 2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, udziela jej wsparcia i porady, ustala okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.
 3. Wychowawca i pedagog/psycholog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody i jeżeli to możliwe, ustalają tożsamość sprawcy cyberprzemocy.
 4. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego i sprawcy (jeżeli jest znany i nieletni).
 5. Jeżeli sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, wychowawca postępuje zgodnie z zasadami oceny negatywnego zachowania zawartymi w WSO.
 6. W innych przypadkach pedagog/psycholog w  porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia policję. Sporządza notatkę przechowywaną w dokumentacji pedagoga/psychologa.
 7. Wychowawca i pedagog/psycholog monitorują sytuację ucznia (ofiary), sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane działania odwetowe ze strony sprawcy.