Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

Odsłony: 6782

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej


Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych

(DZ.U. z 2003 r. nr 6, poz.69).


ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, sportowych zajęć  pozalekcyjnych oraz imprez sportowo-okolicznościowych.
 2. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają : dyrektor szkoły oraz nauczyciele wf.
 3. W sali gimnastycznej uczniowie przebywają tylko w obecności nauczyciela
 4. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
 5. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nim w czasie zajęć sprawuje uczniowski zespół ćwiczący a za jego stan odpowiada nauczyciel.
 6. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia należy natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.


PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny:
  - dziewczęta - biała koszulka, ciemne krótkie spodenki lub leginsy,
  - chłopcy biała koszulka i ciemne krótkie spodenki,
  - obuwie sportowe – buty z jasną gumową podeszwą typu halowego lub tenisówki.
 2. Przed rozpoczęciem lekcji dyżurny klasowy zgłasza zespół ćwiczący do nauczyciela prowadzącego. Nauczyciel wydaje klucz do szatni i nadzoruje uczniów. W czasie przebywania młodzieży w sali gimnastycznej szatnia musi być zamknięta.
 3. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku.
 4. Dyrekcja i nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni (pieniądze, biżuteria, telefony komórkowe, itp.). Na prośbę ucznia można pozostawić te przedmioty w depozycie u nauczyciela lub osoby niećwiczącej.
 5. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszystkie uszkodzenia sprzętu trzeba natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 6. Utrzymanie czystości sali, szatni, urządzeń i sprzętu stanowi warunek do dalszego korzystania z nich.
 7. Niećwiczący podczas zajęć mają obowiązek przebywać w miejscu zajęć.
 8. Podczas lekcji musi być zachowana pełna dyscyplina, uczniowie wykonują ćwiczenia pod ścisłą kontrolą nauczyciela i tylko na jego polecenie lub sygnał.
 9. Podczas ćwiczeń niedopuszczalne są długie paznokcie, rozpuszczone długie włosy, słuchawki audio w uszach.
 10. Podczas zajęć, zawodów, imprez sportowych widzowie przebywają w sali gimnastycznej wyłącznie w miejscach wyznaczonych.
 11. Na początku i na końcu lekcji sprzęt sportowy musi być przeliczony i zabrany z obiektu oraz odniesiony do magazynku w obecności nauczyciela.
 12. Nieprzestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej będzie miało wpływ na ocenę z wychowania fizycznego oraz podlegało karom zawartym w Statucie Szkoły.
 13. Za szkody materialne powstałe w wyniku celowego niszczenia mienia wspólnego szkoły odpowiada osoba dopuszczająca się tego zniszczenia lub opiekun prawny tej osoby.

ZABRANIA SIĘ !!!!!

 1. Niećwiczącym przebywania poza salą gimnastyczną. 
  2. Wchodzenia do sali gimnastycznej w brudnym i niesportowym obuwiu. 
  3. Przebierania się i rozrzucania odzieży po sali gimnastycznej. 
  4. Ćwiczyć na zajęciach w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach, okularach oraz przedmiotach stwarzających zagrożenie dla zdrowia swojego i innych. 
  5. Samodzielnego opuszczania sali gimnastycznej bez zgody nauczyciela. 
  6. Samodzielnego korzystania ze sprzętu i przyrządów bez zgody nauczyciela (wspinania się po drabinkach, linach, obręczach do piłki koszykowej).
  7. Wnoszenia jedzenia, napojów oraz spożywania ich na terenie sali gimnastycznej. 
  8. Wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów oraz opakowań szklanych. 
  9. Żucia gumy i korzystania z elektronicznych urządzeń telekomunikacyjnych.