Ubezpieczenie uczniów

Odsłony: 52

    Rada Rodziców w celu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej uczniów proponuje przystąpienie do grupowego dobrowolnego ubezpieczenia uczniów w kwocie 35,00zł na rok szkolny 2019/2020.

Osoby chcące ubezpieczyć grupowo swoje dzieci proszone są o wpłatę 35zł na najbliższym zebraniu rodziców w dniu 17 września lub skarbnikom klasowym najpóźniej do 30.09.2019r. 

Przystąpienie do grupowego ubezpieczenia zapewnia objęcie uczniów ochroną ubezpieczeniową od 1 września 2019r, niższą składką ubezpieczenia w stosunku do ubezpieczenia zawieranego indywidualnie. Ponadto ubezpieczenie grupowe zapewnia korzystniejsze warunki opcji dodatkowych m.in.:

- § 11 ust. 1 pkt 4) Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem pobytu ubezpieczonego w szpitalu trwającego minimum 3 dni. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;”

 

- § 11 ust. 1 pkt 5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego  dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz pod warunkiem  pobytu ubezpieczonego w szpitalu trwającego minimum 3 dni. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;”

 

W załączniku oferta wraz z wyszczególnieniem sumy ubezpieczenia oraz limitów opcji dodatkowych.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS dostępne są pod adresem: https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/OWU_EDU_Plus_2019_05.pdf

 

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus