REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 3 w NISKU na rok szkolny 2022/2023

 

Rekrutację przeprowadza się w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Na podstawie art.154 ust.3 – Prawo oświatowe (Dz.U.z 2019 r.poz.1148,1680,1681,1818,2197 i 2248).
 • Uchwałę Rady Miejskiej w Nisku Nr XXI/166/2020 z dnia 24stycznia 2020 r.
  w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Nr 11/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.
  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych.

Do Przedszkola nr 3 w Nisku w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy:

 • 6-letnie urodzone w 2016 r. spełniające obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • 5-letnie które mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego;
 • 4-letnie które mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego;
 • 3 –letnie;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach i w przypadku wolnych miejsc dyrektor może przyjąć do przedszkola dzieci, które ukończyły 2,5 roku i są samodzielne (odpieluchowane). Warunek ukończenia na dzień 1 września 2022r.

W roku szkolnym 2022/2023 oddziały przedszkolne liczą do 25 dzieci.
Liczba miejsc dla dzieci w Przedszkolu nr 3 w Nisku wynosi 125, jednakże z uwagi na obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, pozostawia się 2 wolne miejsca dla dzieci 6 - letnich, które mogą podjąć obowiązkowe roczne przygotowanie
w trakcie roku szkolnego.

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

W pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w terminie od 7 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r.

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu
Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola nr 3 w Nisku przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w Przedszkolu. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola nr 3 w Nisku składa się odpowiednio do dyrektora przedszkola w terminie od 1marca 2022 r. do 18 marca 2022 r.

Kryteria naboru.

I etap postępowania rekrutacyjnego.

Do Przedszkola nr 3 w Nisku przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów o którym mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria brane pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa.

II etap postępowania rekrutacyjnego.

W rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr XXI/166/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

 • Kandydat, którego oboje rodziców / opiekunów prawnych pracuje lub uczy się
  w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą– 30 pkt;
 • Kandydat, którego tylko jeden z rodziców / opiekunów prawnych pracuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą– 5 pkt;
 • Kandydat, którego rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący pracuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 50 pkt;
 • Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkolno-przedszkolnego w którym znajduje się dane przedszkole-10 pkt;
 • Kandydat, którego rodzeństwo jest wychowankiem danego przedszkola-5pkt;
 • Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, w której obwodzie znajduje się przedszkole-5pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w kryteriów są:

 • w przypadku kryterium określonego w pkt 1, -Zaświadczenie pracodawcy
  o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy; lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; lub zaświadczenie
  o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • w przypadku kryterium określonego w pkt 2 –Zaświadczenie pracodawcy
  o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy; lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; lub zaświadczenie
  o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej
 • w przypadku kryterium określonego w pkt 3 –Zaświadczenie pracodawcy
  o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy; lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; lub zaświadczenie
  o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • w przypadku kryterium określonego w pkt 4 – Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania dziecka w obwodzie szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkolno-przedszkolnego w którym znajduje się dane przedszkole;
 • w przypadku kryterium określonego w pkt 5- Oświadczenie deklaracji
  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata;
 • w przypadku kryterium określonego w pkt 6–Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, w której obwodzie znajduje się przedszkole.

Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo
w postaci urzędowo poświadczonego - zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Terminy naboru

Określa Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Nr 5/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
 i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych.

Czynności rekrutacyjne:

 • Składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola nr 3 w Nisku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 1 marca 2022 r. do 18 marca 2022 r. Terminy w postępowaniu uzupełniającym od 10 maja 2022 r. do 20 maja 2022 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Przedszkola nr 3
  w Nisku i dokumentów potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - do 5 kwietnia 2022 r.
  Terminy w postępowaniu uzupełniającym do 3 czerwca 2022 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 6 kwietnia 2022 r.
 • Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane –od 7 kwietnia 2022r. do 13 kwietnia 2022r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola nr 3 w Nisku - do 21 kwietnia 2022 r.

           Terminy w postępowaniu uzupełniającym do 13 czerwca 2022r.

W przypadku wolnych miejsc spowodowanych rezygnacją lub nie zgłoszeniem się kandydata, przyjmowane będą z listy rezerwowej dzieci od 3 do 5 lat. W sytuacji uzyskania jednakowej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, o przyjęciu będzie decydować data urodzenia kandydata ( najstarsze dziecko z rocznika).

Postępowanie odwoławcze

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola.
 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor Przedszkola nr 3 rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 • Do postępowania uzupełniającego powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.

Przetwarzanie danych osobowych.

 • Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest za ochronę danych przetwarzanych
  i ujawnionych danych osobowych dzieci przyjętych i nieprzyjętych, szczególnie przed:
 • trafieniem w niepowołane ręce;
  • nieuprawnionym ujawnieniem;
  • zniszczeniem, zmianą;
  • kradzieżą, utratą.
 • Zakres jawności danych obejmuje imię i nazwisko kandydata, które mogą być ujawnione w przedszkolu w widocznym miejscu.

Dostęp do danych osobowych posiadają dyrektor, upoważnieni pracownicy przedszkola, członkowie komisji rekrutacyjnej. Wszyscy wymienieni zobligowani są do przestrzegania polityki bezpieczeństwa.

Przechowywanie danych osobowych.

W przedszkolu przechowuje się, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, dane osobowe kandydatów a także dokumentację postępowania rekrutacyjnego: dzieci przyjętych – nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, dzieci nieprzyjętych – przez okres roku (chyba, że rodzic wniósł skargę do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem).

UWAGA!

O przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola, a gdy przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy placówki powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Regulamin opracowały:

Alicja Stelmach, Katarzyna Szarek, Ewelina Żurawicz